Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation-

Yaesu-Daibiru Building, 1-1 Kyobashi-chrome
Chuo-ku, 104-0031
Phone: 248.860-3619
Fax: 248.814.8278